Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

mezi

ADRIA - NEPTUN, spol. s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 26,110 00  Praha 1,
provozovna hotel Zlatá hvězda Třeboň, Masarykovo náměstí 107, 379 01 Třeboň,
zastoupená ředitelem, panem Ing. Petrem Šotem

IČ 40766519, DIČ CZ40766519

Cena za služby je stanovena v Kč a platby budou akceptovány pouze v Kč včetně DPH na  bankovní účet u české spořitelny Třeboň vedený v CZK: č. ú: 0602508389 / 0800

(dále jen dodavatel)

a

host / společnost

………………...

(dále jen odběratel)

PŘEDMĚT

 1. Předmětem je poskytování ubytovací kapacity na bázi „AD HOC“ za dohodnuté ceny, poskytování stravovacích a dalších služeb hotelem Zlatá hvězda Třeboň.
 2. Veškeré požadavky na jakékoli služby oznamuje odběratel dodavateli písemně (e-mailem). Pokud je požadavek dohodnut ústně – telefonicky nebo osobně, je závazný pro obě strany až tehdy, když je potvrzen písemně (e-mailem).

PLATEBNÍ  PODMÍNKY 

 1. Dodavatel provádí fakturaci sjednaných a poskytnutých služeb odběrateli do tří pracovních dnů po odjezdu hosta nebo skupiny.
 2. Dodavatel je povinen k faktuře přiložit kopii objednávky, voucheru a v případě čerpání stravovacích služeb také konzumační list.
 3. Odběratel se zavazuje provádět včasné úhrady vystavených faktur tak, aby příslušná částka byla připsána na účet dodavatele nejpozději do 15 dnů ode dne vystavení faktury.
 4. Při nedodržení lhůty splatnosti faktury může dodavatel fakturovat odběrateli úrok z prodlení ve výši 0,1 %  z neuhrazené částky za každý den prodlení.
 5. Dodavatel si vyhrazuje právo úpravy ceny služeb v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH.
 6. Vyžádaný odvoz zavazadel (od busu do hotelu) bude účtován dle aktuální sazby - 100 kč za osobu.

STORNOVACÍ PODMÍNKY

          Storno poplatky se váží ke kapacitám či službám, které nebyly ve stanovených lhůtách stornovány (odvolány).

          JEDNOTLIVCI:

 • V případě storna rezervace 14 - 7 dny před příjezdem účtujeme storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny objednaných služeb.
 • V případě storna rezervace 6 - 0 dnů před příjezdem účtujeme storno poplatek ve výši 100% z celkové ceny objednaných služeb.

          SKUPINOVÁ TURISTIKA:

 • V případě storna rezervace 30 - 14 dnů před příjezdem účtujeme storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny za objednané služby.
 • V případě storna rezervace 13 - 7 dnů před příjezdem účtujeme storno poplatek ve výši 75% z celkové ceny za objednané služby.
 • V případě storna rezervace 6 - 0 dnů před příjezdem účtujeme storno poplatek ve výši 100% z celkové ceny za objednané služby.

Uvedené ceny služeb hotelu Zlatá hvězda Třeboň obsahují daň z přidané hodnoty ve výši platné ke dni podpisu této dohody. Dojde-li ke změně sazby daně z přidané hodnoty, vyhrazuje si společnost Adria – Neptun, spol. s.r.o. možnost upravit uvedené ceny až do výše změny daně.

Dle zákona o ochraně spotřebitele:
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Ing. Petr Šot

Ing. Petr Šot

ředitel hotelu

tel.: +420 384 757 321, 724 235 276

e-mail: gm@zlatahvezda.cz

Bc. Gabriela Kubíková

Bc. Gabriela Kubíková

obchodní a marketingové oddělení

skupinové rezervace

tel.: +420 384 757 301, 602 167 912

e-mail: sales@zlatahvezda.cz

Renata Piklová

Renata Piklová

vedoucí ubytovacího úseku

tel.: +420 607 033 413

e-mail: fo@zlatahvezda.cz

Robert Beneda

Robert Beneda

vedoucí obsluhy

tel.: +420 384 757 303, 602 472 434

e-mail: fbm@zlatahvezda.cz

Napište nám